1
Khai báo thông tin Bên mua bảo hiểm
2
Chọn quyền lợi yêu cầu thanh toán
3
Bổ sung chứng từ
4
Xác nhận và hoàn tất

Quý khách hàng vui lòng chọn quyền lợi bảo hiểm cần thanh toán