Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

MVI Life

Thông tin về Giấy phép hoạt động

1. Số Giấy phép: số 64 GP/KDBH           Ngày cấp: 29/07/2011                    Nơi cấp: Bộ Tài chính

2. Hình thức pháp lý: Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài

3. Tên chủ sở hữu: The Manufacturers Life Insurance Company (“MLI”) - – một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Manulife

4. Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính.

    Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh:

  • Kinh doanh bảo hiểm: (i) Bảo hiểm hỗn hợp; (ii) Bảo hiểm tử kỳ; (iii) Bảo hiểm liên kết chung; (iv) Bảo hiểm tai nạn bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.
  • Quản lý quỹ và tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau: (i) Mua trái phiếu Chính phủ; (ii) Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; (iii) Cho vay theo quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng; và (iv) Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
  • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.