Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực có thể được khôi phục trong vòng bao lâu? Thủ tục khôi phục hiệu lực hợp đồng?
Sau khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực, Quý khách có quyền yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực và tùy thuộc vào bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Để yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng: 

- Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm

- Kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai sức khỏe (nếu hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng); 

- Nộp các khoản phí còn nợ;

- Hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và khoản Giảm thu nhập đầu tư (nếu có).

Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, tôi có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí không? Thủ tục yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí như thế nào?
Quý khách có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí bằng cách điền Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm - Mẫu 02. Định kỳ mới sẽ được áp dụng từ ngày hiệu lực hợp đồng nếu Quý khách nộp yêu cầu trong thời gian cân nhắc. Nếu sau thời gian cân nhắc, Quý khách vui lòng nộp yêu cầu chậm nhất 15 ngày trước kỳ hạn đóng phí tiếp theo/ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm, định kỳ mới sẽ được áp dụng từ ngày đóng phí tiếp theo/ngày kỷ niệm hợp đồng.
Sau thời gian cân nhắc, tôi có thể yêu cầu giảm số tiền bảo hiểm được không? Nếu được, thủ tục yêu cầu điều chỉnh là gì?
Được. Quý khách có thể nộp yêu cầu điều chỉnh chậm nhất 15 ngày trước ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm. Chứng từ yêu cầu chỉ cần "Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm" điền đầy đủ thông tin và có chữ ký hợp lệ của Bên mua bảo hiểm.
Sau khi ký hợp đồng, tôi có thể yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng được không? Thủ tục yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng?
Quý khách có thể yêu cầu điều chỉnh thời hạn hợp đồng phù hợp hơn trong thời gian cân nhắc. Sau thời gian cân nhắc, hợp đồng không được thay đổi thời hạn. Để yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng, Quý khách vui lòng: 
  

- Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ/ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Mẫu 02

- Ký tên vào Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm có thời hạn mới; 

- Nộp phí bổ sung (nếu có) theo Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm; 

- Nộp lại bộ hợp đồng gốc.


Trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, thời hạn tối đa để làm thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là bao lâu?
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Quá thời hạn này, MVI Life có quyền từ chối giải quyết. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm tạm thời được chi trả cho đối tượng nào?
- Nếu Bên mua bảo hiểm khác Người được bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho Bên mua bảo hiểm. 

- Nếu Bên mua bảo hiểm là Người được bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho (những) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.

Những đối tượng nào có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm?
Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể là một trong những đối tượng sau: 

- Bên mua bảo hiểm; 

- Người được bảo hiểm; 

- Người thụ hưởng được chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm;

- Người thừa kế hợp pháp của Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm tử vong; 

- Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp pháp để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của những đối tượng nêu trên.

Người nhận quyền lợi bảo hiểm và người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể không là cùng một người được không?

Được. Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của người nhận quyền lợi bảo hiểm cũng có thể làm thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Các câu trả lời trên nhằm đáp ứng những câu hỏi thường gặp của khách hàng về tham gia bảo hiểm nhân thọ với MVI Life. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng MVI Life hoặc gọi Đường dây nóng 1900 633 369.