Thuật ngữ bảo hiểm

Định kỳ đóng phí
là khoảng thời gian giữa hai lần đến hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ. Định kỳ đóng phí có thể là:
  • Hàng tháng; hoặc
  • Hàng 3 tháng (quý); hoặc
  • Hàng 6 tháng (nửa năm); hoặc
  • Hàng năm.