Thành viên Ban lãnh đạo

1. Ông Chan Stephen Shek Kei - Chủ tịch Hội đồng thành viên MVI Life

2. Ông Đào Văn Đồng - Tổng Giám đốc