MVI Life công bố báo cáo tài chính 2017

I. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh

 Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam (“Công ty”) được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 64 GP/KDBH ngày 29 tháng 7 năm 2011 do Bộ Tài Chính cấp với thời hạn 50 năm kể từ ngày cấp.

Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập theo Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC2/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 14 tháng 7 năm 2015. Giấy phép điều chỉnh là một bộ phận không tách rời của Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 64 GP/KDBH cấp ngày 29 tháng 7 năm 2011.

Trong năm 2017, Công ty được cấp những giấy phép sau: 
Giấy phép số 64/GPĐC3/KDBH tại ngày 22 tháng 5 năm 2017; giấy phép số 64/GPĐC4/KDBH tại ngày 5 tháng 7 năm 2017; và
Giấy phép số 64/GPĐC5/KDBH tại ngày 26 tháng 12 năm 2017. Các giấy phép này điều chỉnh Giấy phép đăng kí Doanh nghiệp số 64 GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp với mục đích:
- Chuyển đổi tên pháp lý từ Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam;
- Đăng kí vốn điều lệ mới lên 2.557.031.000.000 VNĐ; và
- Thay đổi Hội đồng Thành viên.

Hiện tại, Công ty là Công ty TNHH hai thành viên, bao gồm:
- Aviva International Holdings Limited, mộtcôngtyđược thành lậptại Anh; và
- Aviva Ltd., mộtcôngtyđược thành lậptại Singapore.

Các hoạt động chính của Công ty là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm tử kỳ và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người, tái bảo hiểm nhân thọ, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, cho vay theo các quy định của Luật các tổ chức tín dụng, và gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

II. Báo cáo của Ban quản trị

 Trong năm 2017, Aviva Việt Nam tiếp tục xây dựng và theo đuổi định hướng chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam. Công ty hiện nay đang triển khai các mô hình phân phối bảo hiểm trên 2 kênh chính là Bancassurance và Đại lý.

Đối với Kênh Bancassurance, Aviva Việt Nam triển khai mô hình phân phối bảo hiểm mới tại kênh Bancassurance trong khuôn khổ hợp đồng độc quyền với VietinBank: Mô hình nhân viên Ngân hàng giới thiệu khách hàng cho chuyên viên tư vấn Aviva Việt Nam. Các chính sách được triển khai đối với ngân hàng bao gồm hoa hồng & thù lao đại lý đối với vài trò giới thiệu khách hàng tiềm năng. Xây dựng đội ngũ bán hàng đặt tại các điểm giao dịch của Vietinbank với cơ chế lương thưởng hợp lý.

Đối với Kênh Đại lý, Công ty thực hiện trả thu nhập theo kết quả kinh doanh (hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh) và tập trung tuyển dụng đội ngũ đại lý có chất lượng cao.

Trong năm 2018, Aviva Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietinbank nhằm duy trì các quyền lợi của khách hàng đã tham gia bảo hiểm cùng Aviva Việt Nam đồng thời không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng thông qua việc xây dựng một danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng các nhu cầu đa dạng và kế hoạch tài chính khác nhau.

III. Báo cáo của Hội đồng thành viên

 1. Báo cáo tình hình tài chính

 Trong năm 2017 Công ty đã trình tăng vốn 2 lần vào tháng 7 năm 2017 (855 tỷ) và tháng 12/2017 (902 tỷ). Hiện tại biên khả năng thanh toán của công ty là 991% và tài sản ròng là 1,629 tỷ đồng, lớn hơn nhiều so với mức quy định tối thiểu 600 tỷ của Bộ Tài chính. Trong năm 2018, công ty dự kiến vẫn duy trì mức vốn điều lệ hiện tại là 2,557 tỷ đồng và khả năng thanh toán của công ty vẫn ở mức tốt so với quy định theo luật định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Lỗ sau thuế của Công ty tăng từ 264 tỷ lên 496 tỷ (87%), chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu và doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 262 tỷ (38%) và 43 tỷ (46%) tương ứng;

- Tăng dự phòng nghiệp vụ gốc 464 tỷ (69%), trong đó hơn một nửa là do lãi suất kỹ thuật trích lập dự phòng giảm từ 4.99% cuối năm 2016 xuống 4.01% cuối năm 2017; và

- Chi phi quản lý doanh nghiệp tăng 57 tỷ (66%) so với năm 2016 do công ty đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của Công ty.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khả năng thanh toán và các chỉ số tài chính ở mức độ an toàn và ổn định.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

 1. Kiểm toán Độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập của Aviva Việt Nam là Công ty Pricewaterhouse Coopers (PwC). Trong báo cáo kiểm toán lập ngày 26 tháng 03 năm 2018, PwC đã đưa ra ý kiến rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hoạt động tại nước CHXHCN Việt Nam.
 
2. Kiểm toán Nội bộ

Công ty thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Tập đoàn, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Thông tin được đăng tải trên: http://kinhtedothi.vn/cong-ty-tnhh-bao-hiem-nhan-tho-Aviva-viet-nam-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-2017-315120.html